Siirry sisältöön

Lihavuus vaikuttaa ihmissuhteiden solmimiseen, selviää suomalaisten asenne­tutkimuksesta

Pitääkö ystävän olla myös lenkkikaveri? Entä saako parisuhteessa puhua ylipainosta?

Palaa etusivulle

Ystävyyssuhteiden solmimisessa lihavuudella ei enimmäkseen ole merkitystä, mutta parisuhteen solmimisessa on, selviää Taloustutkimuksen Novo Nordiskille toteuttamassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin suomalaisten suhtautumista lihavuuteen ja ylipainoisiin ihmisiin.

Lihavuudella ei ole suurta merkitystä ystävyydessä, mutta ennakkoluulojakin löytyy

Syksyllä 2022 tehdyn kvalitatiivisen tutkimuksen haastatteluihin osallistuneista 31 ihmisestä suurin osa oli sitä mieltä, että ystävyydessä tärkeintä on yhteinen aallonpituus – jos jutut, arvot ja huumori sopivat yhteen, kaverin painolla ei ole mitään merkitystä.

Myös tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden vastaajista 39 prosenttia koki, ettei lihavuudella tai ylipainolla ole mitään vaikutusta ystävyyssuhteisiin. Kyselyyn vastasi 1040 henkilöä.

Vaikka iso osa kvalitatiivisen tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että lihavuus ei määrittele ystävyyssuhteiden solmimista, myös vastakkaisia näkemyksiä tuli tutkimuksessa esiin.

Joidenkin vastaajien mielestä kaveruussuhteissa voi olla tärkeää esimerkiksi se, että käydään lenkillä ja urheillaan. Reippaasti ylipainoinen ei näiden vastaajien mukaan kykenisi tällaiseen.

Ihmiset voivat siis ajatella haluavansa ympärilleen ystäviä, joiden kanssa voisi käydä esimerkiksi juoksemassa. He eivät juuri välitä edes tutustua selvästi ylipainoiseen ihmiseen, sillä ennakko-olettamus on se, ettei ylipainoinen ihminen pysty tekemään samoja asioita kuin esimerkiksi normaalipainoinen ihminen.

Parisuhteen muodostamisessa sanojen ja tekojen välillä huomattiin ristiriitaisuutta

Yhteistä aallonpituutta pidettiin kaikista tärkeimpänä asiana myös parisuhteen kannalta, mutta käytännössä vahvojen ennakkoluulojen ja vallitsevien kauneusihanteiden vuoksi lihavia ihmisiä ei kuitenkaan helposti lähestytä romanttisessa mielessä. Osa kvalitatiivisen tutkimuksen vastaajista huomasikin omien mielipiteidensä ristiriitaisuuden tässä suhteessa.

Myös kvantitatiivisessa osuudessa oli nähtävissä sama ristiriita: jopa 48 prosenttia vastaajista koki lihavuuden tai ylipainon vaikuttavan paljon parisuhteeseen tai kumppanin löytämiseen, kun ystävyyden kohdalla sama arvion teki yhdeksän prosenttia vastaajista.

Näkemykset lihavuudesta ovat polarisoituneet

Tutkimuksen mukaan asenteet lihavuutta kohtaan ovat todella vahvasti polarisoituneet ja terävöityneet. Siinä missä lihavien ihmisten oikeutuksesta omaan kehoonsa puhutaan entistä näkyvämmin ja painokkaammin, myös lihavuuteen liittyvän eri tavoin kielteisen puheen koettiin lisääntyneen.

Tutkimuksen kvantitatiivisessa osuudessa selvisi, että 54 prosenttia vastaajista oli kohdannut epäasiallista kommentointia jonkun lähipiiriinsä kuuluvan ylipainoon liittyen. Miehistä tällaista oli kuullut 42 prosenttia ja naisista 66 prosenttia. Miehistä 38 prosenttia kertoi itse myös kommentoineensa epäasiallisesti, naisista 35 prosenttia.

Vaikka kommentointia on ollut selvästi enemmän havaittavissa naisten osalta, ulkonäkökeskeisyys on lisääntynyt paljon myös nuorten miesten keskuudessa.

”Keskustelun polarisoituminen on huolestuttava ilmiö. Kun kysymys on henkilökohtaisesta ominaisuudesta, jonka taustoista on mahdotonta tietää ulkoisia ominaisuuksia arvioimalla, on syytä olla hienotunteinen – toisen ihmisen rajoja on kunnioitettava”, Novo Nordiskin asiantuntijalääkäri Tero Saukkonen muistuttaa.

Tarvitsemme armollisuutta, emme syyllistämistä

Tutkimuksesta nousi esiin myös ajatus siitä, että lihavien ihmisten torjunta parisuhdemarkkinoilla on selvästi hyväksytympää kuin uusia ystävyyssuhteita solmittaessa. Parisuhteen aloittamista ajatellen ylipainon huomioimista yhtenä kumppanin valintakriteerinä pidettiin siis selvästi oikeutetumpana kuin ylipainon huomioimista uusia ystäviä etsittäessä.

Kun haastattelututkimuksen ylipainoisia vastaajia pyydettiin pohtimaan tilannetta, jossa parisuhteessa toinen puoliso lihoo merkittävästi, kukaan ylipainoisista vastaajista ei ajatellut, että parisuhteen päättäminen olisi ratkaisu kumppanin lihomiseen. He tiedostivat asian olevan hyvin herkkä ja korostivat hienotunteisen ja rakastavan sekä kannustavan suhtautumisen merkitystä. 

Normaalipainoisista vastaajista joka neljäs olisi valmis päättämään parisuhteen, ellei lihonut kumppani näyttäisi motivoituvan painon pudottamiseen, tai jos hänen elämäntapansakin muuttuisivat ratkaisevasti lihomisen myötä.

”Yksi Hyvästi häpeä -kampanjan tavoitteista on herättää suomalaiset pohtimaan todellisia motiivejaan ja asenteitaan ikävien ajatusten ja kommenttien takana. Haluamme tällä kampanjalla murtaa ennakkoluuloja, negatiivisia asenteita ja vanhanaikaisia tapoja ajatella. Jotta kaiken kokoisilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää, omannäköistä elämää, tarvitsemme yhteiskunnallisen asennemuutoksen”, Saukkonen summaa.

Artikkelia varten on haastateltu Tero Saukkosen lisäksi laadullista tutkimusta tekevän Taloustutkimus Oy:n tytäryhtiön Inspiransin psykologia Sari Rothia.Lähde:

Suomalaisten suhtautuminen lihavuuteen ja lihaviin/ ylipainoisiin ihmisiin ja Suomalaisten asenteet ylipainoa ja lihavuutta kohtaan, Inspirans ja Taloustutkimus 2022

Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa: kvalitatiivisena haastattelututkimuksena ja kvantitatiivisena kyselytutkimuksena loka-joulukuussa 2022. Kvantitatiivisen osion toteutti Taloustutkimus ja Kvalitatiivisen osion Taloustutkimuksen tytäryhtiö Inspirans. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa haastateltiin 32 vastaajaa moderoidussa verkkoyhteisössä. Kvantitatiivinen osuus toteutettiin nettipaneelissa, jonka n=1040 ja kohderyhmänä 18-69-vuotiaat mannersuomalaiset. Kvantitatiiviset tutkimustulokset on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen väestöä vastaavaksi.